พะเยาผักตบชวา

ยินดีต้อนรับ

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต ชาวบ้านตำบลสันป่าม่วง มีอาชีพทำไร่ ทำนา หาของป่า และการประมง ตำบลสันป่าม่วง มีสภาพภูมิศาสตร์ติดกับกว๊านพะเยา มีผักตบชวาลอยอยู่มากมาย ผักตบชวาเป็นเพียงวัชพืช ที่ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด ชาวบ้านนำยอดอ่อนมาปรุงอาหาร และนำลำต้นที่กำจัดทิ้งมาหมักปุ๋ยเท่านั้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีแม่ชี 2 คน จากสำนักสงค์แห่งหนึ่งซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถกรรมผักตบชวา มาพำนักอาศัยอยู่ในเขตตำบลสันป่าม่วง ได้นำความรู้ในการทำหัตถกรรมจากผักตบชวา มาฝึกสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลสันป่าม่วง เป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านหลังฤดูทำนา โดนเริ่มจากการสอนชาวบ้านนำก้านผักตบชวามาจักสานเป็นของชำร่วยและเปลญวน ซึ่งใช้วิธีการที่ไม่วับซ้อนมาก โดยการนำเอาก้านผักตบชวามาตากให้แห้ง และสานขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีความคงทน สวยงาม และขึ้นราง่าย ผลิตภัณฑ์บางชนิดใช้วัตถุดิบและเวลามาก เช่น เปลญวน แต่ราคาต่ำ ผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มค่ากับแรงงานที่ทำไป
ต่อมาได้มีส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดหาวิทยากรมาฝึกอบรม ให้ความรู้เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการตากแห้งโดยการผึ่งแดด และการนำมาอบกำมะถัน ผลิตภัณฑ์ที่ฝึกหัดจักสาน ได้แก่ กระจาดรูปไข่ จานรองแก้ว ฯลฯ เป็นต้น จนกระทั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านสันป่าม่วง เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีส่วนราชการต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพะเยา และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ฯลฯ สนับสนุนงบประมาณ จัดฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขั้นเพิ่มทักษะ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่กระบวนการผลิต รูปแบบ ความคงทน และความสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนมีการขยายกำลังการผลิตไปยังหมู่บ้าน/ตำบล ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้มีกำลังผลิตที่เพียงพอกับการรับคำสั่งซื้อของตลาดได้

กลุ่มผู้ผลิต

กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา
สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-458633 และ 081-6027771
ประธานกลุ่ม : กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร ที่ตั้งและการเดินทาง
สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-458633 และ 081-6027771

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคม : การเดินทางสู่จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีความสะดวกสบายมาก สามารถเลือกเดินทางได้หลายเส้นทาง จังหวัดพะเยาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร เดินทางโดย
รถยนต์ : เดินทางโดยใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร- นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่ –พะเยา-เชียงราย โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง
รถโดยสาร : จากสถานีขนส่งสายเหนือ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดา และรถปรับอากาศวันละหลายเที่ยว สอบถามได้ที่ บริษัทขนส่งจำกัดพะเยา โทร.054-431363
เครื่องบิน : มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปเชียงรายทุกวัน สอบถามได้ที่ 1566 จองตั๋ว 02-2800060
รถไฟ : จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำปาง แล้วต่อรถโดยสารไปพะเยา สอบถามรายละเอียดที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 02-223-7010 หลังถึงจังหวัดพะเยาแล้ว สามารถเดินทางไปยังตำบลสันป่าม่วง ตามเส้นทางพะเยาเชียงราย จากถนนซุปเปอร์ฯ ไปทางจังหวัดเชียงรายไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทางแยกซ้ายเลี้ยวเข้าสู่ตำบลบ้านต๋อม และไปถึงพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงอีกประมาณ 6 กิโลเมตร หากใช้รถรับจ้างโดยใช้รถยนต์รับจ้าง หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างในอัตราที่ไม่แพง

เอกลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีความประณีต สวยงาม
3. สามารถทำตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้
4. ลวดลายเฉพาะตัว และมีเอกลักษณ์ของหัตกรรมจักสานผักตบชวา
5. สามารถทำการผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ในรูปแบบต่าง ๆ กรอบรูป หมวก รองเท้า ของชำร่วย และโคมไฟ เป็นต้น

จุดเด่นของกลุ่ม

1. มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายเป็นจำนวนมาก (620 คน) สามารถรับออร์เดอร์คราวละจำนวนมากๆ
2. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ประธานกลุ่มเป็นผู้นำชุมชน
4. ที่ตั้งของกลุ่มไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก
5. ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (วัดอนาลโยทิพยาราม)
6. กลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอาชีพดีเด่น ปี 2543 จากกรมพัฒนาชุมชน

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร
บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร 054-458633 และ 081-6027771 บริหารจัดส่งของให้ลูกค้า
อีเมล์ : puktobcw@gmail.com

ความสัมพันธ์กับชุมชน

วัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีการประชุมพบปะกันประจำทุกเดือน มีความเอื้ออารีต่อกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง เช่นเยาวชน รายได้จากการจำหน่ายมีการแบ่งไว้ส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสมาชิกเครือข่าย

งานปลีกติดต่อสั่งซื้อทางLine ID : @puktob (มีแอดด้วย)

กดที่นี่เพื่อสั่งซื้อสินค้า