พะเยาผักตบชวา

ยินดีต้อนรับ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ


1. ช่องทางการติดต่อ ID LINE: @puktob (มี@)

2. ราคาส่งคละแบบ 5 ใบ

3. งานปลีกจัดส่ง 1-3 วนัหลงัโอนเงิน

4. งานขายส่ง ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง เวลาที่ใช้ในการผลิตตดิต่อสอบถาม ID LINE: @puktob (มี@) หรือ โทร 081-6728037

5. ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phayaopuktobchawa

  • งานขายส่ง (กรณีไม่มัดจำ)
  • งานขายส่ง (กรณีมัดจำ)
1.ลงทะเบียน
2.เลือกสินค้าใส่ตะกร้า (ราคาส่งคละแบบ 5ใบ)
3.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน/ยืนยันการสั่งซื้อทางเวปไซด์ (ค่าสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)
4.ลูกค้าแจ้งยืนยนัเลขที่ใบสั่งซื้อทาง Line ID: @puktob (มี@)
5.แอดมินแจ้งค่าจัดส่ง ยอดเงินที่ชำระ และวันเวลาที่จดัส่ง
6.ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
7.ลูกค้าแจ้งหลกัฐานการโอนเงินผ่านทาง Line ID: @puktob (มี@) หรือเวปไซด์
8.จัดส่งสินค้า และแจ้งหลกัฐานการจัดส่งให้ลูกค้าผ่านทาง Line ID: @puktob (มี@)
1. ลงทะเบียน
2. เลือกสินค้าใส่ตระกร้า
3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ยืนยันการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ (ค่าสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง)
4. ลูกค้าแจ้งยืนยันเลขที่ใบสั่งซื้อทาง Line ID : @puktob (มีแอดด้วย)
5. ชำระเงินค่ามัดจำ 50% (ลูกค้าแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Line ID)
6. รอสินค้า (เวลาตกลงกับทางกลุ่ม)
7. จัดส่งของรอบที่ 1 (ตกลงกับทางกลุ่มเมื่อต้องการทยอยส่ง)
8. ชำระเงินค่าขนส่งรอบที่ 1, 2 และชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ
9. จัดส่งของรอบที่ 2
10. จัดส่งสินค้าหลังจากโอนเงิน 1-10 วัน
11. เชคเลขพัสดุได้จากทางเว็บไซต์หรือแอดมินแจ้งทางไลน์
สินค้าไมร่วมค่าขนส่ง ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phayaopuktobchawa

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

1. ราคาส่งของสินค้าต่อแบบ ต่อไซส์ ต่อสี จำนวน 5 ใบ ต่ำกว่า 5 ใบเป็นสินค้าราคาปลีก
2. ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง (ลูกค้าจะทราบค่าส่งเมื่อลูกค้าติดต่อกลับ Line ID: @puktob)
3. สินค้าที่มีการออเดอร์จำนวนมากกว่า 20 ใบต่อแบบ ชำระเงินมัดจำ 50%
4. ลูกค้ารอแอดมินแจ้งยืนยันโอนเงินก่อนการชำระเงินทุกครั้ง (แอดมินแจ้งผ่านทาง Line ID) จะแจ้งเมื่อสินค้าใกล้เสร็จ
5. อาจมีการจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะฤดูฝน และงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน
6. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและ ติดต่องานหลังจากการชำระเงินโทร. 081-6728037
7. รายละเอียดงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line ID: @puktob (มีแอดด้วย)
8. ผ้าซบัในสอีาจจะไมเ่หมือนตวัอยา่งมากแตใ่กล้เคียงเนื่องจากผ้าทสี่งั่มาแตล่ะลอ็ตสผี้าจะใกล้เคียงกนั


ติดต่อสั่งซื้อทางLine ID : @puktob (มีแอดด้วย)

กดที่นี่เพื่อสั่งซื้อสินค้า